• Контакт информације:
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Glavni Heder

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ДРАМСКИХ ПИСАЦА СРБИЈЕ

У складу са чланом 9. Статута удружења драмских писаца Србије Србије и у складу са чланом 11., 12. и 78. Закона о удружењима (Сл. гласник Републике Србије, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), скупштина Удружења драмских писаца Србије на седници одржаној 26. 9. 2022 године у Београду, донела је Одлуку о изменама и допунама Статута удружења, на основу којих следи пречишћен текст

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ДРАМСКИХ ПИСАЦА СРБИЈЕ

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење драмских писаца Србије (у даљем тексту: Удружење) је самостално, сталешко, добровољно и недобитно невладино удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева у области драмског стваралаштва, културе, издаваштва и сродних хуманистичких наука.

Удружење окупља чланове независно од њихових политичких, верских опредељења и националне припадности.

Удружење баштини традицију Удружења југословенских драмских аутора (1929–1941) којим је председавао Бранислав Нушић. Свој савремени рад Удружење је озваничило под данашњим називом Удружење драмских писаца Србије, регистровањем након оснивачке скупштине у просторијама Београдског драмског позоришта 14. марта 1976. године.

Циљеви Удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су подстицање драмског стваралаштва у позоришту и у другим драмским уметничким и медијским облицима, као и у сродним областима културе. То се посебно односи на унапређивање положаја драмских писаца и сценариста, као и других драмских стваралаца, културних радника и истраживача на пољима којима се Удружење бави.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито :

 1. Прикупља и обрађује дела из области драмског стваралаштва писаца на српском језику или писаца који припадају или доприносе српској култури;
 2. Организује сâмо или удружено са другим организацијама трибине, презентације, стручно–научне скупове, фестивале и друге манифестације посвећене драмском стваралаштву и сродним областима деловања;
 3. Објављује књиге и друге публикације у области остваривања својих циљева у складу са законом;
 4. Организује годишњи конкурс за најбољи драмски текст и додељује награду „Бранислав Нушић";
 5. Додељује годишњу награду „Миодраг Ђукић“ за допринос раду Удружења и развоју српских драмских уметности.
 6. Организује јавно читање драма у програму „Корак ка позоришту" и сличне програмске акције;
 7. Припрема и изводи позоришне представе и друге драмске облике по текстовима српских писаца;
 8. Врши стручно–научна истраживања;
 9. Врши обуку и другу врсту педагошког рада, самостално или са партнерима;
 10. Сарађује са позориштима и другим драмским продукцијама, библиотекама, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве сродним делатностима.
 11. оснива фондове и задужбине, прихвата и извршава легате;
 12. оснива центре и агенције (за заштиту ауторских права, за књижевне програме, и сл.), а у интересу својих чланова може да закључује уговоре о сарадњи са постојећим агенцијама, привредним друштвима, адвокатским канцеларијама — ради заштите дела и ауторских права, о чему одлуку доноси Председништво Удружења.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив удружења је: Удружење драмских писаца Србије.

Скраћени назив је: УДПС.

Седиште Удружења је у Београду, Јевремова улица 19.

Удружење своју главну делатност остварује на територији Републике Србије и српским земљама, а секундарно, по потреби и по законским оквирима, и на другим подручјима постојања српске културе, било традиционалним просторима, било у дијаспори, директно или преко својих чланова, секција, подружница и партнера.

Услови и начин учлањивања и престанак чланства

Члан 5.

Редован члан Удружења може бити лице које има објављен целовечерњи драмски текст, написан по професионалним стандардима, у званично регистрованим и рецензираним издањима или му је драмски текст игран у професионалном позоришту или му је драмско дело професионално изведено или продуковано путем званичног електронског медија и у другим драмским уметничким формама, ако прихвата циљеве и Статут Удружења и поднесе пријаву за учлањење преко Обрасца УДПС за пријем нових чланова, на основу Правилника о пријему у чланство Удружења драмских писаца Србије.

По позиву, редован члан може бити и лице које се бави сродним областима уметности, културе и хуманистичких наука, ако прихвата циљеве и Статут Удружења и попуни Образац УДПС за пријем нових чланова, на основу Правилника о пријему у чланство Удружења драмских писаца Србије. По позиву, за почасног члана Удружења може бити изабрано лице које нема испуњене најуже услове из Правилника о пријему у чланство уколико својим радом или средствима значајније помаже остваривање циљева Удружења.

Редовни и почасни чланови су једнаки у својим правима и обавезама.

Малолетно лице са навршених 14 година живота ако испуњава услове из става 1. овог члана може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година ако испуњава услове из става 1. овог члана пријаву за учлањивање подноси законски заступник.

Кандидат који не буде изабран одлуком Комисије за пријем у УДПС, има право жалбе Председништву, чија одлука је коначна.

Кандидат који користи право жалбе дужан је да своје примедбе документује у року од 15 дана од дана објављивања резултата на сајту Удружења или другим начинима.

Члан 6.

Пријем нових чланова, на предлог Комисије за пријем нових чланова, а на основу документоване пријаве кандидата, потврђује Председништво Удружења уз обавезу да о томе обавести Скупштину Удружења и подносиоца пријаве.

Чланови Удружења могу бити држављани и других држава осим Републике Србије, али се на такве случајеве не примењују статусна права на плану социјалног и пензионог осигурања нити овом сродне тачке на којима се гласа на скупштини, ако то закони Републике Србије тако одређују.

Члан може иступити из Удружења подношењем писмене изјаве. За иступање малолетног члана није потребна писмена сагласност законског заступника.

Престанак чланства може бити на следеће начине:

 • чланство у Удружењу драмских писаца Србије престаје иступањем, брисањем и искључењем,
 • члан може иступити из Удружења драмских писаца Србије без обавезе да наведе разлоге;
 • члан ће бити брисан из чланства Удружења драмских писаца Србије уколико не испуњава статутарне обавезе;
 • члан може бити искључен из Удружења драмских писаца Србије уколико изврши тежу повреду циљева и задатака Удружења, нанесе Удружењу моралну или материјалну штету, грубо крши одредбе Статута и других општих аката,
 • члан може бити искључен или опозван са функције пре истека мандата на који је изабран;

Одлуку о искључењу или опозиву могу предложити Надзорни одбор, Веће части, или најмање три члана Председништва, као и тело, односно правни опуномоћеник за заштиту законитости у раду Удружења драмских писаца Србије, с тим што коначну одлуку доноси Председништво простом већином гласова, о чему извештава Скупштину.

Права, обавезе и одговорности чланова

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на заседању скупштине;
 • бира или буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • учествује у активностима Удружења, према сопственом интересовању;
 • обавља послове које му повери Председништво Удружења.

Унутрашња организација Удружења

Члан 8.

Органи удружења су Скупштина, Председништво, Председник, Потпредседник и Секретар, Савет, Надзорни одбор и Веће части,.

Функцију заступника удружења врши Председник, а у његовом одсуству Потпредседник.

Чланови Удружења могу се организовати у секције према врсти стваралаштва, као и у подружнице или заједнице, у складу с регионалним и другим потребама и интересима.

Секцију или подружницу може основати најмање десет чланова Удружења а заједницу најмање три члана.

Оснивање секције, подружнице или заједнице и почетак њиховог рада потврђује Председништво.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви њени чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна скупштина се може заказати на образложени прелог Председништва, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова. Иницијатива се подноси Председништву у писменом облику са наведеним питањима чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива Председник Удружења писменим обавештењем о месту и времену одржавања и предлогом дневног реда. Скупштином председава Председник Удружења.

Скупштина

 • потврђује план и програм рада поднет од стране Председништва;
 • усваја Статут и измене и допуне Статута;
 • усваја остале опште акте као што су: Пословник о раду председништва Удружења драмских писаца Србије; Пословник о раду скупштине УДПС; Правилник о пријему у чланство УДПС; Правилник о употреби знака (амблема) УДПС;  Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала; Правилник о безбедности на раду; Правилник о Већу части; Правилник о Надзорном одбору; Правилник о установљењу и додељивању награде „Бранислав Нушић“; Правилник о установљењу и додељивању награде „Миодраг Ђукић“; Правилник о раду Српског издавачког центра; Образац УДПС за пријем нових чланова, и друге акте.
 • бира Председника Удружења и потврђује чланове Председништва Удружења;
 • разматра извештаје Председништва,
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

О заказаној седници морају бити благовремено и на прикладан начин обавештени сви чланови Удружења.

Скупштина пуноправно одлучује већином гласова физички присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, о статусним променама и престанку рада Удружења, скупштина одлучује двотрећинском већином физички присутних чланова.

У случају немогућности физичког окупљања — опште више силе и ванредног стања изазваног природним, здравственим или другим безбедносним разлозима — Председништво у посебно важним случајевима, као што је изборна скупштина или важнија промена статута, може организовати даљинско и електронско гласање регулисано Пословником о раду скупштине УДПС.

Члан 10.

Председништво је извршни орган који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђених Статутом.

Председништво чине 7 чланова које предлаже Председник, укључујући Потпредседника и Секретара, а потврђује их Скупштина.

Председник, Потпредседник, Секретар и чланови Председништва бирају се на мандат од четири године и могу бити поново бирани.

Члан 11.

Председник заступа Удружење и има право и дужности финансијског налогодавца.

Потпредседник заступа Удружење у одсуству Председника и потписује финансијска документа.

Члан 12.

Председништво на физичким, даљинским или електронским седницама:

 • руководи радом Удружења између седница Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева ;
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • поверава послове и задатке члановима;
 • доноси финансијске одлуке;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута сопственом иницијативом или на предлог пет чланова и припрема предлог измена и допуна које подноси Скупштини на усвајање;
 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из чл. 25. Став 2. Закона о удружењима и, по потреби , одређује посебног заступника за тај поступак;
 • одлучује и о другим питањима за која нису законом или статутом овлашћени други органи Удружења.
 • Председништво пуноважно одлучује ако је присутно најмање половина чланова а одлуке доноси већином гласова присутних.

Члан 14.

Удружење има Секретара кога на предлог Председника бира и разрешава Председништво из редова својих чланова.

Секретар Удружења помаже Председнику и Потпредседнику у раду и координира рад Удружења у реализацији програма.

Мандат Секретара траје четири године и може престати из истих разлога као и мандат Председника и Потпредседника

Члан 15.

Удружење има Савет чија је делатност доношење стручних мишљења о нацрту стратегија Удружења, годишњим плановима и програмима, те другим сродним питањима.

Савет Удружења чини између 7 и 11 чланова од посебног знања и професионалног угледа у уметности, култури и хуманистичким наукама. Тело води Председник Савета.

Чланове Савета предлаже Скупштини Председништво Удружења. Мандат чланова Савета је четири године и може се продужавати.

Мишљење Савета о појединачним питањима је обавезно за разматрање на седници Председништва Удружења, али Председништво доноси коначну одлуку о датим питањима.

Члан 15.

Удружење има техничког секретара/секретарицу кога именује Председник Удружења.

Секретар обавља и координира обављање административних, књиговодствених и рачуноводствених послова, медијске активности, води деловодник Удружења и стара се о благовременом обављању планираних активности. Технички секретар не мора бити члан Удружења и може за свој посао бити плаћен.

Остваривање јавности рада

Члан 16.

Рад удружења је јаван.

Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем званичног Интернет сајта, саопштења за јавност или на други примерен начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници скупштине.

Члан 17.

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима и савезима који имају ширу друштвену делатност (јавни интерес, људска права, заштита животне средине, здравље) о чему одлуку доноси Председништво УДПС.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

Удружење прибавља средства из буџета, добровољних прилога, донација, поклона, продајом улазница за позоришне и друге представе и програме, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Престанак рада Удружења

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступак са имовином у случају престанка Удружења

Члан 18.

У случају престанка рада имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

Скупштина одлуком о престанку рада Удружења одређује коме се имовина преноси у складу са законом.

Изглед и садржина печата

Члан 19.

Удружење има печат округлог облика на којем је исписано у облику круга уз спољашњу ивицу: Удружење драмских писаца Србије, а у средини: Београд.

Удружење има свој знак и логотип чији је изглед следећи: стилизовани карикатурални профилни портрет Бранислава Нушића, на којем је исписано у облику круга уз спољашњу ивицу: Удружење драмских писаца Србије.

Службени језик и писмо

Члан 20.

Званичну делатност, јавну и интерну комуникацију и архивирање Удружење води на српском језику и ћириличким писмом.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима и други сродни закони Републике Србије.

Члан 21.

Пречишћен текст овог Статута ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Удружења.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Удружења од 21. 5. 2014. године.

 

У Београду, дана 26. 9. 2022. године

 

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
Зоран Стефановић

 

 


ЛИЦЕНЦА - LICENSE

Биографије, фотографије и непотписани текстови (осим ако другачије није назначено) су под лиценцом Creative Commons: Ауторство - Делити под истим условима


 Biographies, photos and unsigned articles (unless otherwise noted) are licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

*НАПОМЕНА

За драме и ауторске чланке ауторска права имају аутори или носиоци права. Дозволу за објављивање, умножавање, извођење или друго јавно коришћење можете тражити директно од аутора или власника ауторског права. Податке о ауторима можете добити преко Удружења драмских писаца Србије, преко ел. адресе: ОВДЕ

© 2024 УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ ПИСАЦА СРБИЈЕ. Сва права су задржана.